අත්භූත සත්ත්වයෙක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට

අද උදෑසන (2017/05/19) අත්භූත සත්ත්වයෙක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට ගොඩගසා තිබේ.මේ සත්ත්වයා දිගින් අඩි 20ක් පමණ වන අතර මේවන විටත් ජීවතුන් අතර සිටින බවට සැක කරයි.

යොධ තල්මසකු ප්‍රමාණයේ මේ සත්වයා තවම හඳුනාගෙන නොමැති අතර මේ සත්වයාගේ ඇඟපුරා ලොම් ද දැක ගත හැකිව තිබේ.

තවමත් හඳුනාගෙන නොමැති මෙම සත්වයා හා සමාන තවත් සත්වයකු මේ අයුරින්ම පිලිපීන මුහුදු තීරයට 2017.02.25 වැනි දින ගොඩ ගසා තිබේ.

The full content of this page is available to premium users only.

අත්භූත සත්ත්වයෙක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට 0

19 May 2017Submitted by chiefeditor

අද උදෑසන (2017/05/19) අත්භූත සත්ත්වයෙක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට ගොඩගසා තිබේ.මේ සත්ත්වයා දිගින් අඩි 20ක් පමණ වන අතර මේවන විටත් ජීවතුන් අතර සිටින බවට සැක කරයි.

යොධ තල්මසකු ප්‍රමාණයේ මේ සත්වයා තවම හඳුනාගෙන නොමැති අතර මේ සත්වයාගේ ඇඟපුරා ලොම් ද දැක ගත හැකිව තිබේ.

තවමත් හඳුනාගෙන නොමැති මෙම සත්වයා හා සමාන තවත් සත්වයකු මේ අයුරින්ම පිලිපීන මුහුදු තීරයට 2017.02.25 වැනි දින ගොඩ ගසා තිබේ.
මෙවැනි අත්භූත සත්වයින් ගොඩගසන්නේ ස්වභාවික විපතක පෙර නිමිති පහල කරමින් බවට එරට මතයක් පවතින අතර එලෙසින්ම මේ මුහුදු සත්ත්වයා ගොඩ ගැසූ දිනට පසු එරට ස්වභාවික විපත් සිදුවූ බවට වාර්තාවී ඇත.

මේවන විට මේ අත්භූත ජලජ සත්ත්වයා නැරැඹීමට අධික ජනකායක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරය වෙත පැමිණෙමින් සිටිති.

වීඩියෝ සහ ඡායාරූප
දිලිප් මධුෂාන්
colombo post වෙනුවෙන්...

 

 

 

 

 

5

Click here to post comments

Or log in with...