ඔබත් හසු වුණාද? හොර නෝට්ටු දෙදහස් හයසිය දොළහක්!

හොර නෝට්ටු 2612ක් තමන් ඉකුත් වසරේදී හඳුනා ගත් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

මෙරට ගනුදෙනු සඳහා භාවිතයට ගන්නා ව්‍යවහාර මුදල් සම්බන්ධ මුදල් නීති පනතේ විධිවිධාන උල්ලංඝණය කරමින් 'ව්‍යාජ මුදල් ලෙස' ප්‍රතිනිර්මාණය කළ මේවා හැඳින ගත් තමන් ඊට සම්බන්ධවූවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ආයතනවලට සහාය ලබා දුන් බවද මහ බැංකුව කියයි.

ව්‍යාජ මුදල් සැකසීමේ ප්‍රයත්නයන්ට අදාළව ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාජ මුදල් විමර්ශන කාර්යාංශයට හා නීති ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරින්ට අවශ්‍ය සහයෝගය මහ බැංකුව ලබා දී තිබේ.

The full content of this page is available to premium users only.

ඔබත් හසු වුණාද? හොර නෝට්ටු දෙදහස් හයසිය දොළහක්! 0

14 May 2017Submitted by Thanga

හොර නෝට්ටු 2612ක් තමන් ඉකුත් වසරේදී හඳුනා ගත් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

මෙරට ගනුදෙනු සඳහා භාවිතයට ගන්නා ව්‍යවහාර මුදල් සම්බන්ධ මුදල් නීති පනතේ විධිවිධාන උල්ලංඝණය කරමින් 'ව්‍යාජ මුදල් ලෙස' ප්‍රතිනිර්මාණය කළ මේවා හැඳින ගත් තමන් ඊට සම්බන්ධවූවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ආයතනවලට සහාය ලබා දුන් බවද මහ බැංකුව කියයි.

ව්‍යාජ මුදල් සැකසීමේ ප්‍රයත්නයන්ට අදාළව ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාජ මුදල් විමර්ශන කාර්යාංශයට හා නීති ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරින්ට අවශ්‍ය සහයෝගය මහ බැංකුව ලබා දී තිබේ.

මීට අමතරව ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සකස් කිරීම පිළිබඳ පැවැති නඩු විභාගවලට අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු සඳහා අභියෝග කළ නොහැකි සාක්ෂියක් වශයෙන් අදාළ උසාවිවලට අධිපතිතුමාගේ අත්සන සහිත සහතික 162ක් ද වසර 2016 දී නිකුත් කළ බව මහබැංකුව කියයි.

Click here to post comments

Or log in with...