ගීතා ගෙ මන්ත්‍රී කම තව ටික දිනක් රැකෙන ලකුණු.

ගාලු දිස්ත්‍රික්ක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ මන්ත්‍රී ධුරය නීති විරෝධී බවට අභියාචනාධිකරනයෙන් දුන් තීන්දුව මේ මැයි මස 15 ( පහළොස් වන) දින දක්වා අත් හිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරනය මීට සුළු මොහොතකට පෙර. තීරණය කළේය.
මෙම තීරණය අනුව ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගෙන් පුරප්පාඩු වන මන්ත්‍රී ධුරය සදහා වෙනත් අයෙකු පත් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව ලැබෙන තෙක් කල් දැමීමට මැතිවරණ කමිසම තීරණය කළ බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසා ඇත.

The full content of this page is available to premium users only.

ගීතා ගෙ මන්ත්‍රී කම තව ටික දිනක් රැකෙන ලකුණු. 0

12 May 2017Submitted by saman

ගාලු දිස්ත්‍රික්ක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ මන්ත්‍රී ධුරය නීති විරෝධී බවට අභියාචනාධිකරනයෙන් දුන් තීන්දුව මේ මැයි මස 15 ( පහළොස් වන) දින දක්වා අත් හිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරනය මීට සුළු මොහොතකට පෙර. තීරණය කළේය.
මෙම තීරණය අනුව ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගෙන් පුරප්පාඩු වන මන්ත්‍රී ධුරය සදහා වෙනත් අයෙකු පත් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව ලැබෙන තෙක් කල් දැමීමට මැතිවරණ කමිසම තීරණය කළ බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසා ඇත.

Click here to post comments

Or log in with...