'ගුරු හිඟය හින්දා ඉන්දියාවේ ගුරුවරු ඕනෑ' - ඇමති රාධක්‍රිෂ්ණන්

ඉන්දියාවෙන් ගුරුවරුන් ගෙන්වීමට තීරණය කළේ වතුකරයේ පාසල්වල විද්‍යාව හා ගණිත ගුරුවරුන්ගේ දැඩි හිඟයක් පවතින නිසා බවත් වතුකරයේ දරුවන්ට දැන්වත් නිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා නොදුන්නොත් ඉදිරියේදීත් ගුරුවරු පිටින් ගෙන ඒමට සිදු වනු ඇති බවත් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැති වී. රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා පවසයි.

විද්‍යාව හා ගණිතය විෂය ඉගැන්වීමට සුදුසුකම් තිබෙන අය ඉන්නේ නම් ඒ අයට පත්වීම් දීමට සූදානම් බවත් එහෙත් අඩුපාඩුකම්වලට පිටින් හෝ ගුරුවරුන් ගෙන්වා දරුවන්ට ඉගැන්විය යුතු බවත් ඒ මහතා කියයි.

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අද (17) පැවැති උත්සවයකදී ය.

The full content of this page is available to premium users only.

'ගුරු හිඟය හින්දා ඉන්දියාවේ ගුරුවරු ඕනෑ' - ඇමති රාධක්‍රිෂ්ණන් 0

17 May 2017Submitted by Thanga

ඉන්දියාවෙන් ගුරුවරුන් ගෙන්වීමට තීරණය කළේ වතුකරයේ පාසල්වල විද්‍යාව හා ගණිත ගුරුවරුන්ගේ දැඩි හිඟයක් පවතින නිසා බවත් වතුකරයේ දරුවන්ට දැන්වත් නිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා නොදුන්නොත් ඉදිරියේදීත් ගුරුවරු පිටින් ගෙන ඒමට සිදු වනු ඇති බවත් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැති වී. රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා පවසයි.

විද්‍යාව හා ගණිතය විෂය ඉගැන්වීමට සුදුසුකම් තිබෙන අය ඉන්නේ නම් ඒ අයට පත්වීම් දීමට සූදානම් බවත් එහෙත් අඩුපාඩුකම්වලට පිටින් හෝ ගුරුවරුන් ගෙන්වා දරුවන්ට ඉගැන්විය යුතු බවත් ඒ මහතා කියයි.

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අද (17) පැවැති උත්සවයකදී ය.

Click here to post comments

Or log in with...