ජනපතිට යූඇන්පීයේ පසු පෙළින් රතු එළි

පරාජිත දේශපාලනඥයින්ගේ උවමනාවට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරන්නේ නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසු පෙළ ඊට එරෙහිව නැගී සිටින බව එම පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පා. ම. අශෝක ප්‍රියන්ත පවසයි.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ හා යහපාලන රජය ලැබූ ජනමතයේ ගෞරවයට හානි කරන්නට ජනාධිපතිවරයා සැරසෙන්නේ නම් එජාප පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරුන් ඒ වෙනුවෙන් නැඟී සිටීමට සූදානම් බව ඔහු පැවසුවේ රාජගිරිය වතු කම්කරු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ය.

The full content of this page is available to premium users only.

ජනපතිට යූඇන්පීයේ පසු පෙළින් රතු එළි 0

18 May 2017Submitted by chiefeditor

පරාජිත දේශපාලනඥයින්ගේ උවමනාවට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරන්නේ නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසු පෙළ ඊට එරෙහිව නැගී සිටින බව එම පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පා. ම. අශෝක ප්‍රියන්ත පවසයි.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ හා යහපාලන රජය ලැබූ ජනමතයේ ගෞරවයට හානි කරන්නට ජනාධිපතිවරයා සැරසෙන්නේ නම් එජාප පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරුන් ඒ වෙනුවෙන් නැඟී සිටීමට සූදානම් බව ඔහු පැවසුවේ රාජගිරිය වතු කම්කරු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ය.

Click here to post comments

Or log in with...