ද්විත්ව පුරවැසිභාය සහිත මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමලේඛනය ක්ෂණිකව දෙන්න බෑ

ද්විත්ව පුරවැසිභාය සහිත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමලේඛනයක් ලබාදීමට සාධාරණය කාලයක් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය බව නියෝජ්‍ය පාලක (පුරවැසි) චාමික එච් ගමගේ මහතා දිනමිණට අද19) පැවැසීය.
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත මන්ත්‍රීවරුන් හෙළ කරන ලෙස ෆැපරල් සංවිධානයේ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් පමණක් මේ වන විට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයිද ගමගේ මහතා හෙළි කළේය.
එම නාම ලේඛනයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමයක් මුලකුරු සමඟ පවතින නිසා එය සෙවීමේදී සාධාරණ කාලයක් ගත වන බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

The full content of this page is available to premium users only.

ද්විත්ව පුරවැසිභාය සහිත මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමලේඛනය ක්ෂණිකව දෙන්න බෑ 0

19 May 2017Submitted by Thanga

ද්විත්ව පුරවැසිභාය සහිත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමලේඛනයක් ලබාදීමට සාධාරණය කාලයක් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය බව නියෝජ්‍ය පාලක (පුරවැසි) චාමික එච් ගමගේ මහතා දිනමිණට අද19) පැවැසීය.
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත මන්ත්‍රීවරුන් හෙළ කරන ලෙස ෆැපරල් සංවිධානයේ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් පමණක් මේ වන විට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයිද ගමගේ මහතා හෙළි කළේය.
එම නාම ලේඛනයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමයක් මුලකුරු සමඟ පවතින නිසා එය සෙවීමේදී සාධාරණ කාලයක් ගත වන බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.
1987 වසරේ සිට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත දත්ත ඇති බවත් එය 2004 වසරේ සිට පරිගණක ගත කර ඇති බවත් ඒ අනුව පරිගණකගත කළ දත්ත හා පොත්වල සටහන් පවා බලා මෙයට පිළිතුරු ලබාදිය යුතු බවද නියෝජ්‍ය පාලකවරයා පෙන්වා දුන්නේය.
රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් ලබාදි ඇති මන්ත්‍රී නාම ලේඛනය මුල් අකුරු සමඟ ඇති හෙයින් එවැනි නම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙන බවත් එම නම් අතුරින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා බව සනාථ කර ගැනීමට කාලයක් ගත වන බවත් පෙන්වා දුන් ගමගේ මහතා මෙම නාම ලේඛනයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සම්පූර්ණ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත හා උපන් දිනය ලබාදුන්නේ නම් මීට වඩා වේගවත්ව මෙම තොරතුරු ලබාදිය හැකි බවද හෙතෙම කීය.
සාක්ෂි නීතිය අනුව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබාදෙන දත්ත අධිකරණය එනයින්ම පිළගන්නා නිසා එය ඉතා වගකීමකින් ලබාදිය යුතු බවත් ඒ නිසා ද්විත්ව පුරවැසිභාය පිළිබද මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය ලබාදීමට සාධාරණ කාලයක් ගතවනු ඇතැයිද නියෝජ්‍ය පාලකවරයා කීවේය.
ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා නිරවුල්ව හා ඉතා වගකීමකින් කටයුතු කරන බවත් සපයා ඇති දත්තවල ප්‍රමාණවත් භාවය මදකම නිසා වේගයේ අඩුවක් පවතින බවත් නියෝජ්‍ය පාලක චාමික ගමගේ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Click here to post comments

Or log in with...