නඩත්තු මුදල් නොගෙවා නඩු පැහැර හැරි තිලකරත් දිල්ශාන්ට වරෙන්තු

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සුපිරි ක්‍රිඩක දිල්ශාන් තිලකරත්න අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වමින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර විසින් ඊයේ (24) වරෙන්තු නිකුත් කරනු ලැබුවේ ය.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ කැඳවන නඩත්තු නඩුවකට පෙනී නොසිටිම හේතුවෙන් මහෙස්ත්‍රාත්වරයා මෙසේ වගඋත්තරකාර ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක දිල්ශාන් තිලකරත්නට වරෙන්තු නිකුත් කළේය.

නඩත්තු නඩුව කැඳවු අවස්ථාවේදී වගඋත්තරකරු අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටි අතර ඔහු වෙනුවෙන් ඇපකරු හෝ පෙනී නොසිට ඇත. අදාල නඩත්තු මුදල් ගෙවීම් ද පැහැර හැර ඇති බවට අධිකරණයේ කරුණු අනාවරණය විය.

The full content of this page is available to premium users only.

නඩත්තු මුදල් නොගෙවා නඩු පැහැර හැරි තිලකරත් දිල්ශාන්ට වරෙන්තු 0

24 April 2017Submitted by Thanga

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සුපිරි ක්‍රිඩක දිල්ශාන් තිලකරත්න අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වමින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර විසින් ඊයේ (24) වරෙන්තු නිකුත් කරනු ලැබුවේ ය.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ කැඳවන නඩත්තු නඩුවකට පෙනී නොසිටිම හේතුවෙන් මහෙස්ත්‍රාත්වරයා මෙසේ වගඋත්තරකාර ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක දිල්ශාන් තිලකරත්නට වරෙන්තු නිකුත් කළේය.

නඩත්තු නඩුව කැඳවු අවස්ථාවේදී වගඋත්තරකරු අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටි අතර ඔහු වෙනුවෙන් ඇපකරු හෝ පෙනී නොසිට ඇත. අදාල නඩත්තු මුදල් ගෙවීම් ද පැහැර හැර ඇති බවට අධිකරණයේ කරුණු අනාවරණය විය.

වගඋත්තරකාර දිල්ශාන් තිලකරත්නට වරෙන්තු නිකුත් කළ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ඇපකරුට නොතීසි නිකුත් කරමින් නඩුව යළි කැඳවීම මැයි මස 24 වන දිනට කල් තැබිණ.
 

Click here to post comments

Or log in with...