ප්‍රංශ ඉතිහාසය අලුතෙන් ලියන හතලිහවත් නොපැන්න ජනාධිපතිවරයා

ප්‍රංශ ඉතිහාසය අලුත් කරමින් 1958 වසරෙන් පසු රටේ ප‍්‍රධාන පක්ෂ දෙක නියෝජනය නොකළ තරඟකරුවකු සමත් විය. ඒ තිස් නව හැවිරිදි මැක්‍රෝන් ය.

ජනාධිපති ධුරය සඳහා සුළු පක්ෂ නියෝජනය කළ තරඟකරුවකු පත් වූ පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

ඊයේ (07) ජනාධිපති ධූරයට පත් වූ මැක්‍රෝන්ගේ බිරිඳ ඔහුට වඩා වයස අවුරුදු 35කින් වැඩිමහලු ය. එනම්, ඇය 64 වියැති වේ. මේ එම ඡායාරූප වේ.

 

The full content of this page is available to premium users only.

ප්‍රංශ ඉතිහාසය අලුතෙන් ලියන හතලිහවත් නොපැන්න ජනාධිපතිවරයා 0

08 May 2017Submitted by Thanga

ප්‍රංශ ඉතිහාසය අලුත් කරමින් 1958 වසරෙන් පසු රටේ ප‍්‍රධාන පක්ෂ දෙක නියෝජනය නොකළ තරඟකරුවකු සමත් විය. ඒ තිස් නව හැවිරිදි මැක්‍රෝන් ය.

ජනාධිපති ධුරය සඳහා සුළු පක්ෂ නියෝජනය කළ තරඟකරුවකු පත් වූ පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

ඊයේ (07) ජනාධිපති ධූරයට පත් වූ මැක්‍රෝන්ගේ බිරිඳ ඔහුට වඩා වයස අවුරුදු 35කින් වැඩිමහලු ය. එනම්, ඇය 64 වියැති වේ. මේ එම ඡායාරූප වේ.

 

Click here to post comments

Or log in with...