පාදෙණිය තමන්ගෙම සංගමේට එරෙහි වෙයි

අද(5) දිනය පුරා පැවැත්වෙන වෛද්‍ය වැඩවර්ජනයට. නායකත්වය ලබා දෙන රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා වැඩවර්ජනය අතරතුර පුදලික රෝහලක සේවයේ යෙදී සිටින බව පෙන්නුම් කෙරෙන බිල් පතක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් අපව වෙත එවා තිබේ.

එම බිල් පත අනුව පාදෙනිය මහතා වෛද්‍ය වර්ජනය අතරතුර කොළඹ නවලෝක රෝහලේ දී පුද්ගලික චැනල් සේවයේ යෙදී සිටින බව දැක්වේ.

නියෝජ්‍ය ඇමැති රන්ජන් රාමනායක මහතා අප වෙත එවා ඇති බිල් පතෙහි ඡායාරෑපය මෙයයි.
 

The full content of this page is available to premium users only.

පාදෙණිය තමන්ගෙම සංගමේට එරෙහි වෙයි 0

05 May 2017Submitted by Reporter

අද(5) දිනය පුරා පැවැත්වෙන වෛද්‍ය වැඩවර්ජනයට. නායකත්වය ලබා දෙන රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා වැඩවර්ජනය අතරතුර පුදලික රෝහලක සේවයේ යෙදී සිටින බව පෙන්නුම් කෙරෙන බිල් පතක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් අපව වෙත එවා තිබේ.

එම බිල් පත අනුව පාදෙනිය මහතා වෛද්‍ය වර්ජනය අතරතුර කොළඹ නවලෝක රෝහලේ දී පුද්ගලික චැනල් සේවයේ යෙදී සිටින බව දැක්වේ.

නියෝජ්‍ය ඇමැති රන්ජන් රාමනායක මහතා අප වෙත එවා ඇති බිල් පතෙහි ඡායාරෑපය මෙයයි.
 

Click here to post comments

Or log in with...