පෞගලික බස් හිමියෙක් ලංගම නිළධාරියෙකුට පහරදීලා

පෞගලික බස් හිමිකරුවෙකු මහියංගන ලං.ග.ම. නිළධාරියෙකුට හට පහරදී ප්‍රතිකාර සදහා මහියංගන මුලික රෝහල වෙත අද(19) ඇතුලත්ව ඇත.
මහියංගන කුඩාලුණුක මාර්ගයේ තිස්සපුර ජාතික පාසල ආසන්නයේදී මාර්ගයේ ගමන් කරමින් තිබු ලං.ග.ම. බස්රථයක ගමන හරස් කර මාර්ගය අවහිර කිරිම සිදු කල පෞගලික බස් රථයක් සම්බන්දයෙන් ඊයේ (19) මහියංගන බස්නැවතුම් පොළේදී කරුණු විමසීමේදී පෞගලික බස්රථ හිමිකරු ලං.ග.ම. ඩිපෝ කළමණාකරු හට අසැබි ලෙස බැනවදිමින්, වේලා සටහන් කරු හට දැඩි ලෙස පහර දී ඇත.

The full content of this page is available to premium users only.

පෞගලික බස් හිමියෙක් ලංගම නිළධාරියෙකුට පහරදීලා 0

19 May 2017Submitted by Thanga

පෞගලික බස් හිමිකරුවෙකු මහියංගන ලං.ග.ම. නිළධාරියෙකුට හට පහරදී ප්‍රතිකාර සදහා මහියංගන මුලික රෝහල වෙත අද(19) ඇතුලත්ව ඇත.
මහියංගන කුඩාලුණුක මාර්ගයේ තිස්සපුර ජාතික පාසල ආසන්නයේදී මාර්ගයේ ගමන් කරමින් තිබු ලං.ග.ම. බස්රථයක ගමන හරස් කර මාර්ගය අවහිර කිරිම සිදු කල පෞගලික බස් රථයක් සම්බන්දයෙන් ඊයේ (19) මහියංගන බස්නැවතුම් පොළේදී කරුණු විමසීමේදී පෞගලික බස්රථ හිමිකරු ලං.ග.ම. ඩිපෝ කළමණාකරු හට අසැබි ලෙස බැනවදිමින්, වේලා සටහන් කරු හට දැඩි ලෙස පහර දී ඇත.
ප්‍රහාරයට ලක්වු මහියංගන ලං.ග.ම. බස් නැවතුමේ වේලා සටහන් කරු ප්‍රතිකාර සදහා මහියංගන රෝහල වෙත ඇතුලත්ව ඇති අතර ලංගම ඩිපෝ කළමණාකාරිත්වය විසින් මෙම පහරදීම සම්බන්දයෙන් මහියංගන පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක්ද ඉදිරිපත් කර ඇත.
පහර දීම සම්බන්යෙන් කිසිවකු මේ වන තුරු මහියංගන පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර සිද්ධිය සම්බන්දයෙන් පරික්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.

Click here to post comments

Or log in with...