බංග්ලාදේශය වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට

ආසියානු කලාපය තුළ වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට වශයෙන් පසුගිය වර්ෂවලදී බංග්ලාදේශය හඳුනාගෙන ඇති බව ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම පවසයි.

විධිමත් පාලනයක් මෙම තත්ත්වය නැවතීම සඳහා ස්ථාපිතකිරීමේ අවශ්‍යතාවද පෙන්වා දෙමින් ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ නිල ප්‍රවෘත්ති සේවය 'ජස්ට් ඒශියා' පවසන්නේ සරණාගතයින් වෙනත් රටවල් බලා පිටව යෑමට යහපත් පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම වඩා අවැසි බවයි.

අධ්‍යනයට ගත් ආසන්න වකවානුවේ වාර්තා දෙකකින් බංගලාදේශය වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට බවට ආසියානු කලාපය තුළ හඳුනා ගෙන ඇති බව 'ජස්ට් ඒශියා' පුවත් පවසයි.

The full content of this page is available to premium users only.

බංග්ලාදේශය වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට 0

12 May 2017Submitted by chiefeditor

ආසියානු කලාපය තුළ වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට වශයෙන් පසුගිය වර්ෂවලදී බංග්ලාදේශය හඳුනාගෙන ඇති බව ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම පවසයි.

විධිමත් පාලනයක් මෙම තත්ත්වය නැවතීම සඳහා ස්ථාපිතකිරීමේ අවශ්‍යතාවද පෙන්වා දෙමින් ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ නිල ප්‍රවෘත්ති සේවය 'ජස්ට් ඒශියා' පවසන්නේ සරණාගතයින් වෙනත් රටවල් බලා පිටව යෑමට යහපත් පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම වඩා අවැසි බවයි.

අධ්‍යනයට ගත් ආසන්න වකවානුවේ වාර්තා දෙකකින් බංගලාදේශය වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට බවට ආසියානු කලාපය තුළ හඳුනා ගෙන ඇති බව 'ජස්ට් ඒශියා' පුවත් පවසයි.

මේ වසරේ මැයි 05වනදා බ්‍රිතාන්‍ය හා 04වනදා ස්විඩන් වාර්තාවලින් මේ බව අනාවරණය කර ඇත.
 

Click here to post comments

Or log in with...