ලංකාවට භෞතික විද්‍යාව උගනින්න අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් හා විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමින් භෞතික විද්‍යා අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සහ යුරෝපා න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ සංවිධානය  සමඟ සහයෝගීතාවන් සවිමත් කරගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් කමිටුවක් ස්ථාපනය කරන බව විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ යුරෝපා න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ සංවිධානය වෙත ගිය ශ්‍රී ලාංකික විශ්ව විද්‍යාලයන්හි භෞතික විද්‍යාඥයින් පස් දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක නියෝජිත පිරිස පිළිගැනීමට ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවාහිදී එම ආයතනය සංවිධාන කළ උත්සවයට පසුගිය දා එක්වෙමිනි.

The full content of this page is available to premium users only.

ලංකාවට භෞතික විද්‍යාව උගනින්න අවස්ථාවක් 0

18 May 2017Submitted by chiefeditor

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් හා විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමින් භෞතික විද්‍යා අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සහ යුරෝපා න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ සංවිධානය  සමඟ සහයෝගීතාවන් සවිමත් කරගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් කමිටුවක් ස්ථාපනය කරන බව විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ යුරෝපා න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ සංවිධානය වෙත ගිය ශ්‍රී ලාංකික විශ්ව විද්‍යාලයන්හි භෞතික විද්‍යාඥයින් පස් දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක නියෝජිත පිරිස පිළිගැනීමට ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවාහිදී එම ආයතනය සංවිධාන කළ උත්සවයට පසුගිය දා එක්වෙමිනි.

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය, විද්‍යා-තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය, ජාතික විද්‍යා පදනම වැනි ආයතන සහ මෙරට විශ්ව විද්‍යාලයන් නියෝජනය කරන පිරිසකගෙන් සමන්විත වන මධ්‍යගත කණ්ඩායමක් මෙම කමිටුවට ඇතුළත් වන බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේය.


 

Click here to post comments

Or log in with...