හිටපු ජනාධිපති ගෞරවනීයව සමු ගනී

ප්‍රංශයේ ජනාධිපති ප්‍රංශුවා හොලන්ඩේ නව ජනාධිපති වශයෙන් එම්මානුවෙල් මැක්‍රෝන්ගේ පත්වීමත් සමග සිය ධූරයෙන් අද (08) දිනයේ ගෞරවනීයව සමු ගත්තේ ය.

බොහෝ ආසියාතික රටවල මෙන් බලය අතහැර යාමේදී ලෝභය ප්‍රදර්ශනය නොකරමින් කළ මෙම සමුගැනීම ශ්‍රී ලංකාවටද ආදර්ශයක් වන්නේ ය.

එම වීඩියෝව AFP පල කර තිබුණේ මෙසේ ය.

The full content of this page is available to premium users only.

හිටපු ජනාධිපති ගෞරවනීයව සමු ගනී 0

08 May 2017Submitted by chiefeditor

ප්‍රංශයේ ජනාධිපති ප්‍රංශුවා හොලන්ඩේ නව ජනාධිපති වශයෙන් එම්මානුවෙල් මැක්‍රෝන්ගේ පත්වීමත් සමග සිය ධූරයෙන් අද (08) දිනයේ ගෞරවනීයව සමු ගත්තේ ය.

බොහෝ ආසියාතික රටවල මෙන් බලය අතහැර යාමේදී ලෝභය ප්‍රදර්ශනය නොකරමින් කළ මෙම සමුගැනීම ශ්‍රී ලංකාවටද ආදර්ශයක් වන්නේ ය.

එම වීඩියෝව AFP පල කර තිබුණේ මෙසේ ය.

Click here to post comments

Or log in with...