මහ බැංකු ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයේ වැඩ නවතී!
බදා, 03/29/2017 - 15:07

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ගේ වැඩ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කිරීමට මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මහ බැංකු බැදුම් කර සම්බන්ධයෙන් පත්...

සිගරට් ආදායම රුපියල් බිලියන පහකින් පහතට
බ්‍රහස්‌, 12/29/2016 - 07:18

දුම්වැටි බදු සහ මිල ඉහළ දැමීමත් සමග ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ දුම්වැටි අලෙවිය සියයට 45කින් පහත වැටී ඇතැයි ලංකා දුම්කොළ සමාගම සඳහන් කළේය. දුම්වැටියට වැට් බදු එකතු කිරීමත් සමග දුම්වැටි අලෙවිය තවදුරටත් පහළ...

චීන වරාය අයිති ලංකාවට
බ්‍රහස්‌, 12/29/2016 - 07:11

ත්‍රිකුණාමලය චීන වරායේ පිහිටි ටැංකි 99කින් යුත් තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය 2003 වර්ෂයේදී අවබෝධතා ගිවිසුමකින් ඉන්දීය තෙල් සමාගම වෙත ලබා දුන්නද එම ගිසුමේ 1.2 වගන්තියට අනුව මාස 06ක් ඇතුළත එළඹීමට නියමිතව තිබූ...