ශිවන්‍යාගේ ඇඳුම් හිරිහැරයක් වෙලා
බ්‍රහස්‌, 12/29/2016 - 07:37

ශිවන්‍යාගේ ඇඳුම් හිරිහැරයක් වෙලා. කාටද? – එයාටම. මේක තමයි ශිවන්‍යා ගැන තියෙන අලුත්ම ආරංචියත් ෆැශන් ගැන තියෙන එක් පාඩමකුත් වෙන්නේ. සුප්‍රකට ‘නාගීන්’ නාට්‍ය මාලාවේ ශිවන්‍යාගේ චරිතය රඟපාන මෞනි...