පැණි වළලු හදන හැටි
සිකු, 03/03/2017 - 09:44

උදු ඇට කෝප්ප 1 හාල් කෝප්ප 2 මිටි පොල් කිරි කෝප්ප 1 ලුණු ස්වල්පයයි පොල් වතුර ටිකක් කිතුල් පැණි බොතල් 1/2 සීනි මේස හැඳි 2 බැදීමට අවශ්‍ය තෙල් පළමුවෙන්ම උදු සහ හාල් රැයක් පෙගෙන්න තියන්න.. පසුව...

‘චයිනා’ ගියොත් මගනොහැරිය යුතු ප්‍රණීත හලාල්
බ්‍රහස්‌, 12/29/2016 - 07:31

චීනයට ඔබ ගියොත්, චීනයේ බටහිර දෙසටත් ඔබ ගියොත් එහි සංචාරය කරන ඕනෑම අයකුට ඇති තරමට හලාල් ආහාර ගන්න තැන් ඇති බව ඔබ දන්නේද? නිකම්ම හලාල් ආහාර නෙමේ. ඉහළම තත්ට්වයේ ප්‍රණීත හලාල් ආහාර. චීනයේ...