ඔහු පීඩනයේ ගැඹුර පස්සේ දුවන තරුණයෙක්
බ්‍රහස්‌, 12/29/2016 - 07:39

“මම වීඩියෝ හදනවා. ඒක තමයි මගෙ මෙවලම. මං විශ්වාස කරනවා, මේක හඬක් නැති අයගෙ හඬ නංවන්න තිබෙන එක් සුවිශේෂී ක්‍රමයක් බව.” ආසියාව පුරා පරිපීඩනයට ලක් වූ මිනිසුන්ගේ රූපරාමු පටිගත කිරීම, සංස්කරණය සහ ඒවා ප්‍...