අත්භූත සත්ත්වයෙක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට

අද උදෑසන (2017/05/19) අත්භූත සත්ත්වයෙක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට ගොඩගසා තිබේ.මේ සත්ත්වයා දිගින් අඩි 20ක් පමණ වන අතර මේවන විටත් ජීවතුන් අතර සිටින බවට සැක කරයි.

යොධ තල්මසකු ප්‍රමාණයේ මේ සත්වයා තවම හඳුනාගෙන නොමැති අතර මේ සත්වයාගේ ඇඟපුරා ලොම් ද දැක ගත හැකිව තිබේ.

තවමත් හඳුනාගෙන නොමැති මෙම සත්වයා හා සමාන තවත් සත්වයකු මේ අයුරින්ම පිලිපීන මුහුදු තීරයට 2017.02.25 වැනි දින ගොඩ ගසා තිබේ.

අත්භූත සත්වයෙක් ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයට